Skip to main content

Contract de prestări servicii

Capitolul I. Părțile Contractului

Art. 1. Părțile prezentului contract sunt:

 1. WEBLIKE PRO S.R.L. (www.weblike.ro) cu sediul în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr. 63, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Oradea sub nr. J05/1115/2002, C.U.I. RO14998262 având Contul nr. RO43 INGB 0000 9999 0279 1409 deschis la Banca ING Retail Banking, în calitate de Furnizor, reprezentată de d-na Lavinia Fetea, având calitatea de Administrator și
 2. Persoana juridică sau persoana fizică identifcată prin datele introduse în formularul de comandă, informații care se regăsesc în prima factură trimisă către client, având calitatea de Beneficiar. Factura devine parte integrantă a prezentului contract.

Beneficiarul garantează corectitudinea datelor introduse în formularul de comandă și faptul că ele sunt conforme cu realitatea. În condițiile în care datele introduse conțin erori, acestea pot fi corectate accesând contul client și folosind numele de utilizator și parola asociate. Datele pot fi modifcate și prin alte metode ce garantează autentificarea Beneficiarului, inclusiv printr-un e-mail trimis la adresa suport@weblike.ro. Introducerea de date false sau incorecte de către Beneficiar duce la rezilierea de plin drept, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, a acestui Contract. Beneficiarul este responsabil inclusiv pentru acțiunile angajaților proprii sau a terților ce folosesc datele de conectare sau acces, puse la dispoziția acestuia de către Furnizor.

Capitolul II. Obiectul Contractului

Art. 2.1. Potrivit prezentului Contract, Furnizorul se obligă să ofere Beneficiarului urmatoarele servicii, ale căror specificații se regăsesc în prima factură emisă de Furnizor către Beneficiar și în prevederile prezentului contract:

 1. Rezervare, transfer sau prelungire de nume de domeniu (ii) comandate de către Beneficiar și identificate în factura emisă;
 2. Servicii de găzduire web și/sau e-mail comandate de către Beneficiar și identificate în factura emisă;
 3. Servicii Virtual Private Server (VPS) comandate de către Beneficiar și identificate în factura emisă;

Art. 2.2. În situația în care Beneficiarul dorește modificarea sau suplimentarea serviciilor, poate solicita acest lucru Furnizorului. Aceste modificări vor fi reflectate în facturile emise ulterior.

Art. 2.3. Beneficiarul înțelege și este de acord cu faptul că, în cazul achiziției de servicii, anumite operații tehnice – ce includ dar nu se limitează la: crearea și transferarea site-urilor web, popularea bazelor de date, adăugarea de căsuțe e-mail precum și alte operații puse la dispoziția Beneficiarului prin intermediul panoului de administrare – cad exclusiv în sarcina sa.

Capitolul III. Durata Contractului

Art. 3.1. Prezentul contract își produce efectele timp de un an de la momentul semnării sale (perioada contractuală). Ulterior, durata contractului se prelungește automat cu perioade egale cu cea inițială (perioada contractuală extinsă), cu excepția cazului în care Beneficiarul notifică Furnizorul, cu cel puțin 30 de zile înainte, despre intenția sa de a nu mai prelungi Contractul sau nu achită proforma de prelungire emisă de către Furnizor.

Art. 3.2. Contractul poate fi întrerupt în orice moment, la solicitarea Beneficiarului, cu preaviz de 30 zile.

Capitolul IV. Plata și procedura de plată

Art. 4.1. Plata contravalorii serviciului devine scadentă în 14 zile lucrătoare de la momentul emiterii facturii proforme de către Furnizor.

Art. 4.2. Furnizorul va emite prima factură proforma după momentul acceptării Contractului. Ulterior, Furnizorul va emite facturi proforme cu 14 zile înainte de expirarea perioadei plătite, pentru o perioadă egală cu ultima perioadă plătită de Beneficiar sau pentru o altă perioadă stabilită de comun acord cu Beneficiarul.

Art. 4.3. Beneficiarul acceptă să achite contravaloarea serviciilor în avans față de perioada furnizării acestora. Ulterior achitării serviciilor de către client, Furnizorul va transmite factura corespondentă, în format electronic (.pdf) la adresa din contul Beneficiarului. La cerere, factura va fi transmisă Beneficiarului și imprimată pe hârtie.

Art. 4.4. Beneficiarul înțelege și este de acord că în situația în care plata nu este confirmată în cel mult 30 zile de la expirarea ultimei perioade plătite, informațiile încărcate de Beneficiar sau de orice altă terță persoană în contul Beneficiarului pe serverul Furnizorului pot fi șterse.

Art. 4.5. Prețul serviciilor este evidențiat în factura emisă și este conform ofertei de pe site. Plata se va face în lei, la cursul BNR din data generării proformei.

Capitolul V. Data începerii furnizării serviciului

Art. 5.1. Părțile convin ca data începerii furnizării serviciului să fie data trimiterii de Furnizor către Beneficiar a informațiilor de acces la serviciul de găzduire, inclusiv nume de utilizator și parolă.

Art. 5.2. Începerea furnizării serviciului poate fi decalată dacă Furnizorul acceptă expres și în scris acest lucru.

Capitolul VI. Încetarea Contractului

Art. 6.1. Prezentul Contract poate înceta prin acordul de voință al părtilor.

Art. 6.2. Furnizorul poate considera prezentul contract ca find reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, și fără orice alte formalități, în situația în care:

 1. Beneficiarul nu-și respectă obligația de plată a sumelor datorate potrivit prezentului Contract în termen de 10 zile de la data la care acestea devin scadente;
 2. Beneficiarul încalcă vreuna din obligațiile pe care și le-a asumat în acest contract, inclusiv Termenii și Condițiile din acest contract și/sau nu se conformează în termen de maxim 10 zile notificării transmise de Furnizor;
 3. Se constată ulterior că la data încheierii Contractului, Beneficiarul a prezentat acte sau informații false, incorecte sau incomplete;
 4. Împotriva Beneficiarului sunt inițiate proceduri de lichidare sau faliment;
 5. Beneficiarul vădește rea credință în executarea Contractului, denigrează sau aduce prejudicii de imagine Furnizorului.

Art. 6.3. Beneficiarul poate considera prezentul Contract ca find reziliat în situația în care Furnizorul nu furnizează serviciile la parametrii contractați și nu remediază problema în decurs de 10 zile de la primirea notificării scrise din partea Beneficiarului, notificare ce descrie în detaliu defecțiunea apărută.

Art. 6.4. În cazul în care prezentul Contract încetează din orice motiv, Beneficiarul are obligația de a plăti serviciile furnizate precum și taxele și tarifele datorate înainte de încetarea contractului, reducerile acordate pentru întreaga perioadă contractuală, inclusiv orice sumă datorată ca urmare a asumării răspunderii sale pentru utilizarea ne-acceptabilă a serviciilor.

Art. 6.5. În cazul încălcării clauzelor contractului de către Beneficiar, Furnizorul va păstra cu titlu de daune-interese orice sumă platită în avans de către Beneficiar și nu va fi obligat la restituirea contravalorii serviciilor neefectuate către Beneficiar.

Capitolul VII. Confidențialitatea

Art. 7.1. Furnizorul va depune toate diligențele pentru a păstra confidențialitatea datelor Beneficiarului, stocate sau transferate prin intermediul Furnizorului. „Datele Beneficiarului” includ și fișierele site-urilor, baze de date sau e-mailuri. Prezentele dispoziții nu sunt aplicabile în situația în care contractul se reziliază în conformitate cu art. 6.2 lit. c și lit. e.

Art. 7.2. Odată cu semnarea prezentului Contract, Beneficiarul va primi un nume de utilizator și o parolă de acces în control panel-ul prin intermediul căruia va putea administra serviciile achiziționate. Schimbarea parolei, în cazul în care Beneficiarul a uitat-o, se poate face doar în baza unei autentificări prealabile folosind datele de contact din contul acestuia.

Art. 7.3. Furnizorul nu verifică conțintul stocat sau transferat de către Beneficiar sau orice alt terț și în consecință nu poate fi făcut responsabil în nici un caz pentru acest conținut. Cu toate acestea, în condițiile în care Furnizorul este notificat de către o autoritate competentă, în conformitate cu legea 365/2002 privind Comerțul Electronic, acesta va putea acționa rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la acel conținut care face obiectul notificării.

Capitolul VIII. Generalități privind serviciul, garanții și răspunderi

Art. 8.1. Furnizorul garantează că serviciul pe care îl va furniza va fi în condiții normale de operare. Disponibilitatea serviciului se masoară pentru o lună calendaristică, excluzând perioadele de întreținere. Prin condiții normale de operare se înțelege o disponibilitate garantată a serviciului de 99.9%.

Art. 8.2. Perioadele de întreținere vor fi programate pe cât posibil în timpul nopții și vor fi anunțate în prealabil.

Art. 8.3. În cazul unui uptime mai mic decât cel garantat, Furnizorul se obligă ca la cererea Beneficiarului să crediteze contul acestuia, procentual din valoarea abonamentului lunar, astfel: 10% pentru uptime între 99.9% și 99%, 25% pentru uptime între 99% și 98%, 50% pentru uptime între 98% și 95%, 75% pentru uptime între 95% și 90% și 100% pentru uptime sub 90%.

Art. 8.4. Cu excepția celor prevăzute mai sus, Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător pentru acele prejudicii, oricare ar fi acestea, a căror existență Beneficiarul ar pune-o pe seama nefuncționării corespunzătoare a serviciilor Furnizorului.

Art. 8.5. Furnizorul nu răspunde și nu este responsabil pentru neexecutarea serviciului, pentru orice altă degradare a serviciului sau pentru orice întârziere în furnizarea acestuia, care:

 1. poate fi atribuită acțiunilor sau omisiunilor Beneficiarului, angajaților acestuia, terților angajați de către Beneficiar sau beneficiari ai serviciilor acestuia;
 2. survine în orice perioadă de întreținere planificată a Furnizorului;
 3. se datorează evenimentelor de Forță Majoră după cum sunt acestea descrise în prezentul contract;
 4. sunt rezultatul unei suspendări a serviciului ca urmare a neplății prețului contractului de către Beneficiar.

Art. 8.6. Furnizorul nu este responsabil de prejudiciile înregistrate de Beneficiar datorită divulgării de către acesta a parolelor și datelor de acces la produsele oferite ori serviciile prestate în baza acestui contract, oricare ar fi aceste daune.

Art. 8.7. Furnizorul are dreptul să ceară de la Beneficiar restituirea sumelor plătite cu titlu de daună parților, precum și a costurilor aferente plății acestor sume, precum și a daunelor suferite, până la acoperirea integrală a prejudiciilor, inclusiv a costurilor indirecte și a celor datorate terților ca urmare a răspunderii Furnizorului, cauzate de actele abuzive, delictuale sau frauduloase ale Beneficiarului. Beneficiarul este direct și singur răspunzător față de Furnizor sau terți în cazul în care aduce prejudicii acestora prin actele sau faptele sale neconforme cu prezentul contract sau cu legislația românească în vigoare.

Art. 8.8. Furnizorul nu va fi răspunzător față de Beneficiar sau terțe persoane pentru nici o daună, pierdere de proft, beneficii nerealizate, ratarea unor oportunități de afaceri sau alte pierderi suferite de Beneficiar sau terțe persoane, direct sau indirect, ca urmare a folosirii produselor și serviciilor Furnizorului. În toate cazurile, răspunderea Furnizorului este limitată la valoarea unei luni de abonament plătite de Beneficiar.

Capitolul IX. Termeni și condiții generale

Art. 9.1. Rețeaua Internet și serviciile Furnizorului trebuie utilizate într-o manieră conformă cu scopurile vizate de acesta și pot fi utilizate numai în scopuri legale. Beneficiarul nu are permisiunea să utilizeze rețeaua și serviciile Furnizorului (a) pentru a transmite, a distribui sau stoca material care încalcă vreun act normativ aplicabil, (b) într-o manieră care să ducă la încălcarea drepturilor de autor, a unei mărci înregistrate, a secretului comercial sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a dreptului la intimitate, la publicitate sau a altor drepturi personale ale altor părti, (c) dacă modul de utilizare este necinstit, defăimător, calomniator, amenințător, abuziv sau conține un virus, worm, trojan sau orice altă componentă informatică de natură să producă defecțiuni, (d) conține oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau orice alte materiale promoționale care conțin afirmatii, pretenții sau reprezentări false, de natură să înșele sau să inducă în eroare sau (e) în general, într-o manieră care poate angaja răspunderea penală sau civilă a Furnizorului sau a oricărui membru al personalului acestuia.

Art. 9.2. Furnizorul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru vreun material creat, stocat sau accesibil pe sau prin rețelele și serviciile Furnizorului care nu este expediat de sau la cererea Furnizorului. Furnizorul nu monitorizează și nu exercită nici un control editorial asupra vreunui asemenea material, dar își rezervă dreptul de a face acest lucru în măsura în care este cerut de legea aplicabilă. Furnizorul nu este responsabil de modalitatea de accesare a unor asemenea materiale pe sau prin intermediul rețelelor și/sau serviciilor oferite de Furnizor în baza prezentului Contract. Furnizorul nu este răspunzător pentru conținutul nici unui site web, altele decât cele care apartin direct Furnizorului.

Art. 9.3. Furnizorul aduce la cunoștința Beneficiarului că accesarea oricărui material disponibil pe Internet, direct sau prin autentificare cu parolă, furnizarea datelor sale personale, inclusiv a numerelor de cont de bancă, număr de card bancar de orice tip, acceptul încărcării unor aplicații ce se autoinstalează, acceptul unor conexiuni automate spre terțe destinații, pot aduce prejudicii materiale și/sau morale Beneficiarului.

Art. 9.4. Beneficiarul nu poate expedia mesaje care nu au fost solicitate, inclusiv, fără a se limita la: pachete de reclame comerciale sau anunțuri de informații nesolicitate (denumite în continuare „SPAM”) într-o manieră la care Furnizorul se poate aștepta în mod rezonabil să aibă un impact negativ asupra rețelei și serviciilor acestuia, inclusiv, fără a se limita la: utilizarea unui cont de e-mail din rețeaua Furnizorului pentru a expedia mesaje de tip SPAM sau utilizarea serviciului unui alt furnizor pentru a expedia mesaje de tip SPAM sau pentru a promova un site care se află sau care este conectat la rețeaua Furnizorului. În plus, Beneficiarul nu are permisiunea să utilizeze rețeaua și serviciile Furnizorului pentru ca (a) să expedieze mesaje prin e-mail care sunt excesive și/sau au ca intenție să harțuiască sau să deranjeze alți utilizatori (b) să continue să expedieze mesaje prin e-mail către un adresant care a indicat că nu dorește să mai primească asemenea mesaje, (c) să expedieze mesaje prin e-mail care conțin informații contrafăcute în antetul mesajului („header”), (d) să expedieze e-mailuri răuvoitoare, inclusiv, fără a se limita la: mesaje de tip „mail bombing”, (e) să expedieze sau să primească mesaje într-o manieră care încalcă politicile de furnizare ale unui furnizor de servicii pe Internet.

Art. 9.5. Beneficiarul nu are voie să încalce sau să încerce să încalce securitatea rețelei și a serviciilor furnizorului, inclusiv, fără a se limita la: (a) accesarea de date ce nu-i sunt destinate sau pătrunderea într-un server sau cont pe care nu are permisiunea să le acceseze, (b) încercarea de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau a unei rețele sau de a încălca securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de autentificare fără a fi autorizat în mod corespunzător, (c) încercarea de a interfera cu/de a întrerupe sau de a face inutilizabil serviciul de către un alt utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita la: mijloace da supraîncărcare „Flooding”, „Mail Bombing” sau „Crashing” (d) contrafacerea oricărui header TCP/IP sau a oricărei părți din informația cuprinsă în acesta sau (e) declanșarea oricărei acțiuni în vederea obținerii de servicii la care un asemenea utilizator nu are dreptul (f) folosirea excesivă și/sau abuzivă a resurselor alocate (procesor, memorie, număr de fișiere, conexiuni tcp, …)

Art. 9.6. Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul de la anumite adrese IP la serviciile și resursele proprii în cazul detectării de activități suspecte. Acestea includ, fără a se limita la: multiple încercări eronate de autentifcare, încercări de forțare a serviciilor (injection), trimiterea de mesaje în masă sau simultan către mulți destinatari, adrese IP marcate în liste uzuale de SPAM sau abuzuri, etc.

Art. 9.7. În cazul în care Furnizorul consideră că Beneficiarul a încălcat vreo prevedere a acestui capitol, acesta din urmă va primi un avertisment scris sau va fi supus, după cum Furnizorul va socoti de cuviință, în funcție și de natura și gravitatea faptei, unei suspendări temporare a serviciilor furnizate până ce acceptă să se abțină de la orice alte încălcări viitoare ale acestor prevederi. Beneficiarul despre care Furnizorul stabileste că a comis o a doua încălcare a oricărei prevederi din Termeni și Condiții, va fi supus unei suspendări sau întreruperi imediate a serviciilor furnizate, în conformitate cu art. 6.4.

Art. 9.8. În cazul unor încălcări repetate, evidente sau cu rea-credință a articolelor acestui capitol sau a unor încălcări extrem de grave (inițiere de atacuri tip DoS, tentative de acces fără drept la sisteme informatice, alte activități ce pun în pericol siguranța echipamentelor Furnizorului sau ale Internetului), Furnizorul își rezervă dreptul de a decide suspendarea și întreruperea imediată a serviciilor furnizate și eventual plata de daune-interese în conformitate cu art. 6.4. Furnizorul va trimite de îndată Beneficiarului o informare cu privire la decizia luată și motivația acesteia.

Capitolul X. Termenii și condițiile furnizării serviciului de rezervare a numelor de domenii

Art. 10.1. Beneficiarul înțelege că Furnizorul furnizează doar intermedierea rezervării numelor de domenii care sunt înregistrate în conformitate cu termenii și condițiile Registrului pentru numele de domeniu generic (de ex. .com, .org. .info) sau a Registrului pentru numele de domenii de țară (de ex. .ro, .uk). Beneficiarul acceptă termenii și condițiile impuse de fiecare Registru și afișate de către Furnizor la înregistrarea unui nume de domeniu. Beneficiarul înțelege că acceptarea acestor termeni reprezintă un contract între el și Registru, iar Furnizorul este un terț față de acest contract.

Art. 10.2. Beneficiarul își asumă întreaga responsabilitate privind datele completate în formularul online. Trimiterea formularului online constituie o garanție pentru Registru că Beneficiarul are dreptul să folosească numele de domeniu trimis. Beneficiarul nu va implica Furnizorul sau Registrul în litigii sau alte daune produse în urma utilizării numelui de domeniu respectiv. Acceptarea unei aplicații și înregistrarea unui nume de domeniu nu înseamnă că Furnizorul sau Registrul recunoaste că cel ce a înregistrat numele de domeniu respectiv are dreptul legal de a folosi acea denumire, de exemplu cazul numelor de domenii ce se referă la mărci înregistrate, nume de firmă sau de personalități cunoscute.

Art. 10.3. Când un nume de domeniu a fost înregistrat sau este în curs de înregistrare de o alta persoană juridică sau fizică, este responsabilitatea Beneficiarului care ar dori să înregistreze acest nume de domeniu (altul decât deținătorul momentan al acestuia) să cerceteze datele existente și să inițieze procedura legală împotriva deținătorului existent, dacă crede că acesta nu este în drept să folosească numele de domeniu respectiv. Părțile din acest contract recunosc și sunt de acord că Furnizorul sau Registrul nu pot arbitra disputele referitoare la înregistrarea și utilizarea numelor de domenii.

Art. 10.4. În cazul în care Registrul de domenii procesează cererile de înregistrare doar după confirmarea plății, la rândul său Furnizorul va trimite mai departe cererile Beneficiarului doar după confirmarea plății în contul Furnizorului. Furnizorul nu este răspunzător pentru eventuala înregistrare a domeniilor de către o terță parte, în intervalul dintre completarea formularului și confirmarea propriu-zisă a plății.

Art. 10.5. Furnizorul nu garantează în nici un fel înregistrarea numelor de domenii, ci doar preia cererile Beneficiarului și le transmite mai departe Registrului de domenii. De asemenea Furnizorul nu poate garanta corectitudinea informațiilor furnizate de catre Registrul de domenii (disponibilitatea anumitor domenii, datele de expirare, …).

Capitolul XI. Notificări și comunicări contractuale

Art. 11.1. Orice notifcare va fi făcută în scris și transmisă părții căreia îi este adresată, la adresa prevazută în acest Contract sau la noua adresă în cazul în care aceasta s-a schimbat și a fost comunicată. De asemenea, părțile cad de acord ca trimiterea facturii de către Furnizor să se facă prin intermediul e-mail-ului, la adresa de e-mail specificată în comanda aferentă prezentului Contract.

Art. 11.2. Notifcările pot fi transmise prin orice alt mijloc de natură a asigura confirmarea primirii lor de către destinatar.

Art. 11.3. Beneficiarul se angajează să notifice Furnizorul de orice schimbare a informațiilor furnizate în momentul încheierii contractului, survenită pe durata prezentului Contract, în special acele modificări privind sediul social sau domiciliul, forma juridică sau denumirea persoanei juridice, precum și schimbarea persoanelor de contact sau a datelor de contact.

Capitolul XII. Forța majoră

Art. 12.1. Forța majoră exonerează părțile de răspunderea pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin.

Art. 12.2. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a prezentului Contract și care împiedică părțile să-și execute, integral sau parțial, obligațiile contractuale. Prin forță majoră se înteleg situații precum în exemplele următoare, fără a se limita la acestea: război, acte de terorism, mișcări sociale, calamități naturale, inundații, cutremure, incendii, întreruperi prelungite în alimentarea cu energie electrică, etc.

Capitolul XIII. Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 13.1. Prezentul Contract reprezintă voința părților, este supus legii române și se completează cu prevederile legislației române în vigoare. Orice neînțelegeri legate de încheierea, interpretarea, executarea și încetarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În caz de nesoluționare a disputelor pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanței competente din Oradea.

Art. 13.2. Fiecare dintre prevederile prezentului Contract este independentă. În consecință, dacă orice astfel de prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privință potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale acestui contract, iar părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu bună-credință în vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice autoritate competentă în materie, dar care să difere cât mai puțin posibil de prevederea înlocuită.

Art. 13.3. Prezentul Contract se completează cu informațiile din factura trimisă Beneficiarului de către Furnizor, inclusiv datele de identifcare ale Clientului, explicitarea serviciilor oferite și determinarea prețului, care devin parte integrantă a prezentului Contract.

Art. 13.4. Succesorii legali ai părților se subrogă în drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul Contract.

Art. 13.5. Acest Contract este încheiat la data acceptării prevederilor sale de către Beneficiar, așa cum este precizat în prima factură emisă de Furnizor. Contractul se consideră încheiat la Oradea, România.


Anexa GDPR la
CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII – WEBLIKE PRO S.R.L.


Având în vedere următoarele:

 1. între Furnizor și Beneficiar (denumite în continuare Părțile) s-a încheiat Contractul de prestări servicii,
 2. prestarea serviciilor de către Furnizor implică pentru părți activități de prelucrare a datelor cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare,
 3. la data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare noul Regulament General privind Protecția Datelor (RGPD),

Părțile sunt de acord să semneze prezentul Acord , respectând următoarele prevederi cu privire la toate datele cu caracter personal prelucrate și să le includă ca termeni suplimentari la Contractul de servicii încheiate:

I. Definiții: În prezentul Acord, următorii termeni au următoarele semnifcații:

 1. „operator”, „procesator”, „persoană vizată”, „date cu caracter personal” și „prelucrare” (și „proces”) au semnificațiile date n legislația aplicabilă privind protecția datelor; și
 2. „Legea aplicabilă privind protecția datelor” înseamnă: (i) Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 677/2001”); (ii) înainte de 25 mai 2018, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și orice transpunere a acestei Directive în legislația statelor membre la care este supus operatorul; (iii) începând cu data de 25 mai 2018 „Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) și (iv) orice lege care pune în aplicare RGPD sau care reglementează protecția datelor cu caracter personal în România, precum și orice alte decizii, ordine, norme de aplicare sau reglementări emise de către autoritatea de supraveghere sau de către alte autorități de reglementare competente care sunt menite să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, în special, dreptul lor la confdențialitate în ceea ce privește prelucrarea datelor, aplicabile în România.

II. Relația părților: Operatorul numește Furnizorul ca procesator pentru prelucrarea datelor personale care fac obiectul prezentului Acord („datele”). Fiecare parte va respecta obligațiile ce-i revin în temeiul Legii aplicabile privind protecția datelor.

III. Limitarea scopului: În baza Contractului semnat de către Părți, Furnizorul va prelucra datele în calitate de procesator după cum este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile ce-i revin în temeiul prezentului Acord și în conformitate strict cu instrucțiunile documentate în Contract („Scopul Permis”). În cazul în care WEBLIKE PRO S.R.L. prelucrează date cu caracter personal ale Beneficiarilor în alte scopuri decât cele care fac obiectul Contractului, aceste activități de prelucrare nu intră în domeniul de aplicare al prezentului Acord, iar WEBLIKE PRO S.R.L. care va avea rolul de „Operator” este responsabil în calitate de Operator în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și legile de securitate. Obligațiile WEBLIKE PRO SRL vor include, fără limitare, respectarea principiilor descrise de RGPD în Capitolul II (inclusiv obținerea consimțământului Beneficiarilor cu privire la domeniul de aplicare și mijloacele de procesare), drepturile persoanelor vizate descrise în Capitolul III, obligațiile generale ale operatorului descrise în capitolul IV și normele privind transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale, descrise în capitolul V.

IV. Transferuri internaționale:  Furnizorul nu transferă datele și nici nu permite transferul datelor în afara Spațiului Economic European („SEE”), cu excepția cazului în care (i) a notificat Operatorul; și (ii) ia măsurile necesare pentru a asigura că transferul este în conformitate cu Legea aplicabilă privind protecția datelor. Operatorul are dreptul să refuze transferul internațional de date către subcontractantul terț, din motive rezonabile legate de protecția datelor, și poate alege să suspende sau să rezilieze prezentul Acord fără penalități.

V. Confidențialitatea procesării: Furnizorul se asigură că orice persoană pe care o autorizează să proceseze datele (inclusiv personalul, agenții și subcontractanții Furnizorului) („Persoană Autorizată”) este supusă unei obligații stricte de confdențialitate (indiferent că este vorba despre o obligație contractuală, legală sau orice altă obligație) și nu permite nici unei persoane care nu se află sub o astfel de obligație de confdențialitate, să proceseze datele cu caracter personal. Furnizorul se asigură că toate Persoanele Autorizate procesează datele doar după cum este necesar pentru îndeplinirea Scopului Permis.

VI. Durata: Prezentul Acord intră în vigoare automat de la data de 25 mai 2018 și își va produce efectele numai împreună cu și pe întreaga durată de valabilitatea Contractulului de prestări servicii.

VII. Securitate: Furnizorul trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale primite de la Beneficiar de orice „Incident de Securitate”: (i) distrugere accidentală sau ilegală, (ii) pierdere accidentală, modificare, dezvăluire neautorizată sau acces neautorizat și (iii) orice altă încălcare a securității datelor cu caracter personal.

VIII. Subcontractarea: Operatorul oferă o autorizație generală Furnizorului conform articolului 28 alin. 2 din RGPD de a subcontracta orice prelucrare a datelor către un subcontractant terț. Furnizorul are responsabilitatea de a evalua faptul că subcontractantul oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele RGPD și să asigure protecția dreptului persoanelor vizate. Furnizorul are obligația de a notifica Operatorul cu privire la orice schimbare a subcontractanților cu 7 zile în avans. Operatorul are dreptul să refuze transferul de date către subcontractantul terț pe motive rezonabile legate de protecția datelor și poate alege să suspende sau să rezilieze prezentul Acord fără penalități.

IX. Cooperarea și drepturile persoanelor vizate:  Furnizorul se obligă să ofere asistență rezonabilă și la timp (inclusiv prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate) pentru a permite Operatorului să răspundă: (i) oricărei solicitări din partea unui subiect de date de a-și exercita drepturile ce decurg din Legislația privind protecția datelor (inclusiv drepturile de acces, corecții, obiecții, ștergere și portabilitatea datelor, după caz); și (ii) oricărei alte corespondențe, anchete sau plângeri primite de la persoana vizată, autoritatea de reglementare sau altă terță parte în legătură cu prelucrarea datelor. În cazul în care orice astfel de solicitare, corespondență, anchetă sau reclamație este adresată direct Furnizorului, Furnizorul va informa prompt Operatorul furnizând detalii complete despre acesta.

X. Evaluarea impactului asupra protecției datelor: Dacă Furnizorul consideră sau constată că prelucrarea datelor poate duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile de protecție a datelor ale persoanelor vizate, va informa cu promptitudine Operatorul și la solicitarea Operatorului îi va furniza acestuia asistență rezonabilă și în timp util, în scopul evaluării impactului privind protecția datelor și, dacă este necesar, pentru a se consulta cu autoritatea relevantă pentru protecția datelor.

XI. Incidentele de securitate:  Furnizorul va informa Operatorul în 48 de ore de la momentul la care a luat la cunoștință de un incident de securitate și, la cererea rezonabilă a Operatorului, va furniza acestuia toate informațiile și va coopera cu acesta pentru a-i permite să-și îndeplinească obligațiile legale de raportare în cazul unei încălcări a securitații datelor cu caracter personal, în conformitate cu termenele prevăzute de Legea aplicabilă privind protecția datelor. Furnizorul va lua în continuare toate măsurile și va întreprinde acțiunile necesare pentru remedierea sau atenuarea efectelor incidentului de securitate și va informa Operatorul cu privire la toate evoluțiile legate de incidentul de securitate.

XII. Ștergerea sau returnarea datelor: La terminarea sau expirarea prezentului Acord, Furnizorul (la alegerea Operatorului) distruge sau returnează Operatorului toate datele aflate în posesia sau controlul său (inclusiv orice date subcontractate unui terț pentru prelucrare). Această cerință nu se aplică în măsura în care Furnizorul sau subcontractanții acestuia sunt obligați prin lege să păstreze o parte sau toate datele, pentru un interval de timp, caz în care Furnizorul / Subcontractanții vor proteja datele de orice altă prelucrare, cu excepția celei impuse de lege.

XIII. Audit:  Furnizorul va pune la dispoziția Operatorului informațiile necesare pentru a arăta conformitatea cu obligațiile sale în calitate de procesator conform articolului 28 din RGPD.

XIV. Răspundere:  Furnizorul este răspunzător în fața Operatorului pentru pagubele cauzate de prelucrare atunci când nu a respectat obligațiile RGPD sau în cazul în care a acționat în afara sau contrar instrucțiunilor legale oferite de către Operator.

XV. Legea aplicabilă: Prezentul Acord este guvernat de legea română. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice diferend apărut în legatură cu prezentul Acord. În cazul în care o soluționare amiabilă nu este posibilă, diferendele vor fi înaintate spre soluționare instanțelor de judecată competente.

XVI. Dispoziții finale: Anexele la prezentul Acord vor fi considerate parte integrantă a Acordului. Toate clauzele prezentului Acord au fost acceptate de comun acord de către Părți, având forță obligatorie pentru Părțile semnatare. Prezenta anexă include detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 28 alin.(3) din RGPD.

Persoanele vizate: Datele personale transferate privesc următoarele categorii de persoane vizate: beneficiarii serviciilor procesatorului sau alte categorii permise de legislația aplicabilă.

Scopul procesării: Operatorul autorizează Furnizorul să presteze următoarele servicii și să ofere servicii suplimentare, precum și alte servicii conform descrierii din Contractul de servicii.

Categorii de date:
Datele personale procesate privesc următoarele categorii de date:

 • Prenume, Nume
 • Codul Numeric Personal
 • Adresă poștală
 • Adresă de e-mail și număr de telefon (personal sau profesional, în cazul în care notifcările către persoanele vizate sunt incluse în contract)
 • Angajator
 • Informații card (număr, proxy, valabilitate, etc)
 • Detalii privind tranzacțiile efectuate cu cardurile sau alte modalități de plată
 • IP-uri de acces sau alte informatii asociate accesului
 • Alte date necesare prestării serviciilor cerute

Destinatarii
Datele personale transferate pot fi divulgate numai următorilor destinatari sau categorii de destinatari:

 • Personalul Furnizorului care trebuie să aibă acces la date pentru procesarea acestora în vederea exercitării obligațiilor legale și contractuale,
 • Subcontractorii necesari pentru prestarea serviciilor, doar dacă se supun RGPD.

Datele vor fi stocate în conformitate cu reglementările aplicabile.
Contact pentru intrebari privind protecția datelor:

Furnizor: WEBLIKE PRO S.R.L.
Nume: Lavinia Fetea
E-mail: sales at weblike.ro