27 November 2018
# Topics
Follow Us

Contract

27 November 2018

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – WWW.ROHOST.COM Versiunea 2.2 Preambul Prezentul contract de servicii de găzduire reprezintă un contract cu S.C. ROSPOT S.R.L. și trebuie să fe acceptat nainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul WWW.ROHOST.COM. Orice comandă confrmată de client, prin bifarea casutei “Am luat la cunoștiință Contractul de Prestări Servicii” și prin apăsarea butonului “Confrm Comanda” reprezintă o acceptare din partea Benefciarului a ofertei WWW.ROHOST.COM n condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Selectarea opțiunii “Confrm Comanda” reprezintă o semnatură electronică, n sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă. Etapele tehnice pentru ncheierea contractului presupun selectarea comenzii, citirea și acceptarea prezentului contract de prestare de servicii găzduire și alegerea opțiunii “Confrm Comanda”. Contractul este stocat de catre Furnizor și accesibil n orice moment la adresa www.rohost.com/contract22.pdf Pentru identifcarea n mod unic a acestui contract se va folosi o sumă de control criptografcă prezentă pe fecare factură. Contractul se ncheie doar n limba română. Capitolul 1. Părțile contractului Art. 1. Părțile prezentului contract sunt: a) WWW.ROHOST.COM prin S.C. ROSPOT S.R.L. cu sediul n Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 0726-ROHOST 70726-76.46.78),), nregistrată la Registrul Comertului sub nr. J35/1068),/2000, cod fscal RO13507766 având Contul IBAN:: RO76 BACX 0000 0002 3525 4310 deschis la Banca UniCredit Țiriac, sucursala Timișoara n calitate d e Furnizor , reprezentată de dl. Cosmin L. N:eagu, având calitatea de Administrator și b) Persoana juridică sau persoana fzică identifcată prin datele introduse n formularul de comandă, informații care se regăsesc n prima factură trimisă către client având calitatea de Beneficiar . Factura devine parte integrantă a prezentului contract. Benefciarul garantează corectitudinea datelor introduse n formularul de comandă și faptul ca ele sunt conforme cu realitatea. În condițiile n care datele introduse conțin erori, acestea pot f corectate accesând contul client și folosind numele de utilizator și parola asociate. Datele pot f modifcate și prin alte metode ce garantează autentifcarea Benefciarului, inclusiv printr-un email trimis la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Introducerea de date false sau incorecte de către Benefciar duce la rezilierea, de plin drept, fără notifcare și fără indeplinirea unor alte formalitați, a acestui contract. Benefciarul este responsabil inclusiv pentru acțiunile angajaților proprii sau a terților ce folosesc datele de conectare sau acces puse la dispoziția acestuia de către Furnizor. Capitolul 2. Obiectul contractului Art. 2.1. Potrivit prezentului contract, Furnizorul se obligă să ofere Benefciarului urmatoarele servicii, ale căror specifcații se regăsesc n prima factură emisă de Furnizor către Benefciar și n prevederile prezentului contract: a) Rezervare, transfer sau prelungire de nume de domeniu (ii) comandate de către Benefciar și identifcate n factura emisă; b) Servicii de găzduire web și/sau e-mail comandate de către Benefciar și identifcate n factura emisă; c) Servicii Virtual Private Server (VPS) comandate de către Benefciar și identifcate n factura emisă; Art. 2.2. În situația n care Benefciarul dorește modifcarea sau suplimentarea serviciilor, poate solicita acest lucru Furnizorului. Aceste modifcari vor f reeectate n facturile emise ulterior. Art. 2.3. Benefciarul nțelege și este de acord cu faptul că, n cazul achiziției de servicii, anumite operații tehnice ce includ dar nu se limitează la: crearea și transferarea site-urilor web, popularea bazelor de date, adăugarea de casuțe email precum și alte operații puse la dispoziția Benefciarului prin intermediul panoului de administrare cad exclusiv n sarcina sa. 1 / 10 Capitolul 3. Durata contractului Art. 3.1. Prezentul contract și produce efectele timp de un an de la momentul semnării sale 7perioadă contractuală). Ulterior, durata contractului se prelungește automat cu perioade egale cu cea inițială 7perioadă contractuală extinsă), cu excepția cazului n care Benefciarul notifcă Furnizorul, cu cel putin 30 de zile nainte, despre intenția sa de a nu mai prelungi contractul sau nu achită proforma de prelungire emisă de către Furnizor. Art. 3.2. Contractul poate f ntrerupt n orice moment, la solicitarea Benefciarului, cu preaviz de 30 zile. Capitolul 4. Plata și procedura de plată Art. 4.1. Plata contravalorii serviciului devine scadentă n 3 zile lucrătoare de la momentul emiterii facturii proforme de către Furnizor. Art. 4.2. Furnizorul va emite prima factură proforma chiar la momentul semnării contractului. Ulterior, Furnizorul va emite facturi proforme cu 10 zile nainte de expirarea perioadei plătite, pentru o perioada egală cu ultima perioada platită de Benefciar sau pentru o altă perioadă stabilită de comun acord cu Benefciarul. Art. 4.3. Benefciarul acceptă să achite contravaloarea serviciilor n avans față de perioada furnizării acestora. Ulterior achitării serviciilor de către client Furnizorul va transmite factura corespondentă, n format electronic 7PDF) la adresa din contul Benefciarului. La cerere, factura va f transmisă Benefciarului și imprimată pe hârtie. Art. 4.4. Benefciarul nțelege și este de acord că, n situația n care plata nu este confrmată n cel mult 30 zile de la expirarea ultimei perioade platite, informațiile ncarcate de Benefciar sau de orice altă terță persoană n contul Benefciarului pe serverul Furnizorului pot f șterse. Art. 4.5. Prețul serviciilor este evidențiat n factura emisă și este conform ofertei de pe site. Plata se va face n lei, la cursul BN:R din data generării proformei. Capitolul 5. Data începerii furnizării serviciului Art. 5.1. Parțile convin ca data nceperii furnizării serviciului să fe data trimiterii de Furnizor către Benefciar a informațiilor de acces la serviciul de găzduire, inclusiv nume de utilizator și parolă. Art. 5.2. Începerea furnizării serviciului poate f decalată, dacă Furnizorul acceptă expres și n scris acest lucru. Capitolul 6. Încetarea contractului Art. 6.1. Prezentul contract poate nceta prin acordul de voință al părtilor. Art. 6.2. Furnizorul poate considera prezentul contract ca find reziliat de plin drept, fără a f necesară punerea n ntarziere și fără orice alte formalitați, n situația n care: a) Benefciarul nu-și respectă obligația de plata a sumelor datorate potrivit prezentului contract n termen de 10 zile de la data la care acestea devin scadente; b) Benefciarul ncalcă vreuna din obligatiile pe care și le-a asumat n acest contract, inclusiv Termenii și Condițiile din acest contract și/sau nu se conformează n termen de maxim 10 zile notifcării transmise de Furnizor; c) Se constată ulterior că la data ncheierii contractului, Benefciarul a prezentat acte sau informații false, incorecte sau incomplete; d) Împotriva Benefciarului sunt inițiate proceduri de lichidare sau faliment; e) Benefciarul vădește rea credință n executarea contractului, denigrează sau aduce prejudicii de imagine Furnizorului. Art. 6.3. Benefciarul poate considera prezentul contract ca find reziliat n situația n care Furnizorul nu furnizează serviciile la parametrii contractați și nu remediază problema n decurs de 10 zile de la primirea notifcării scrise din partea Benefciarului, notifcare ce descrie n detaliu defecțiunea apărută. Art. 6.4. În cazul n care prezentul contract nceteaza din orice motiv, Benefciarul are obligația de a plăti serviciile furnizate precum și taxele și tarifele datorate nainte de ncetarea contractului, reducerile acordate pentru ntreaga perioada contractuală, inclusiv orice sumă datorată ca urmare a asumării raspunderii sale pentru utilizarea neacceptabilă a serviciilor. Art. 6.5. În cazul ncălcării clauzelor contractului de către Benefciar, Furnizorul va păstra, cu titlu de daune- interese, orice sumă platită n avans de catre Benefciar și nu va f obligat la restituirea contravalorii serviciilor neefectuate către Benefciar. 2 / 10

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.